تبلیغات
وبلاگ شخصی سید یونس موسوی - اموزش زبان شیرین لری
 

وبلاگ شخصی سید یونس موسوی
 
اخبار ورزشی،اجتماعی،فرهنگی،هنری و .....
آموزش زبان لری
آموزش زبان لری
 
دستور زبان لری 
نکته های مربوط به دستور زبان(گویش) لری
هفت نکته مهم زیر برای شناختن ترکیب کلمات لری کمک خواهد کرد:
۱- حرف "ب" اگر بصورت ساکن بعد از "الف" در کلمات چند حرفی بیاید در لری تبدیل به "واو" می شود:  خواب = خو  ،  آسیاب= آسیو
۲-کلمات دو حرفی ای که حرف آخرشان "ب" باشد در لری به "واو" مبدل می شوند: شب= شو ، لب= لو، تب= تو، 
۳- غالبا دو حرف "الف و نون" آخرکلمات فارسی در لری تبدیل به یک حرف "واو" می شوند: نان= نو، جان= جو، ران= رو، خان= خو
۴- کلمات فارسی ای که به "الف و میم" ختم می شوند در گویش لری حرف "الف" آنها به "واو" مبدل می شود: شام= شوم، جام= جوم، پیغام= پیغوم
۵- اغلب کلمات فارسی که با حرف"خ" شروع می شوند در لری حرف "خ" آنها به "ح" تبدیل می گردد: خوردن= حردن ، خواسته = حاسه، خانه= حونه
۶-کلمات فارسی ای که اخرشان به سه حرف"انه-الف،نون،ه" ختم شود در لری "الف" انها به "واو" تبدیل می شود تا نشانه ضمه بدون اشباح باشد: دانه= دونه، لانه= لونه، شانه= شونه
۷- کلماتی که به دو حرف "الف و واو" ختم می شوند در لری "الف" آنها حذف می شود: گاو= گو، ناو= نو
ضمایرلری
 
من ---- مه  ----me 
تو ---- تو  ----to 
او ---- او  ----oo 
ما ---- ایما--- ima
شما ---- شما ---shema
آنها ---اونو---oono   مرا ---- منه----  mene
ترا ---- تنه----tone
اورا----اونه---- oone
مارا----ایمانه---imane
شمارا----شمانه---shemane
آنهارا--اونونو---oonone
به من ---- وم  ----  vem
به تو ---- وت  ----  vet
به او ---- وش  ----vesh
به ما ---- ومو--- vemo
به شما ---- وشما ---shema
به آنها ---وشو---vesho بامن ---- وام  ----vam 
باتو ---- وات  ----vat
بااو ---- واش  ----vash
باما ---- وامو--- vamo
باشما ---- واشما ---shema
باآنها ---وااونو---oono 
 
فارسی گفتش لری
خوراک- دم پخت Ash آش
آسیاب -آسیا Asiy-Aow آسیاو
// asiy-Aow اسیآو
آرام Arem آرم
شکم eshkam اشکم
اقبال baxt بخت
اشک aser اسر
خارپشت ZeZO ژژو
پارسال pAr پار
پرچین parchi پرچی
پادشاه pAteshA پاتشاه
پریروز pariyr پریر
خورشید xvar خور
خواهر xo-ar خور
درخت dAr دار
عقاب dAl دال
دوشیدن doxteh دوخته
عدد 2 du دو
جنگل -درختان انبوه razou رزو
بی پوشش -عریان rout روت
// riyt ریت
زن Zan ژن
سهمیه - ترس sam سم
سرخ sour سور
 عدد 6 shash شش
کنار-زیربغل kash کش
گرد-غبار gart گرت
گردش gasht گشت
تپه gar گر
نوعی طالبی garmak گرمک
عقده - گره ge-rye گری
حفره -دره gour گور
عریان - لخت lutak لوتک
باد vAy وای
شوهر mira میره
// mirak میرک
درخت مورد mort مورت
پرییدن - پرش vAz واز
تن - سینه - کنار- بر var ور
بره vark ورک
خاطر - یاد viyr ویر
گراز ve-rAz وراز
عدد 1000 hazAr هزار
عادت - خوی houk هوک
هست hiy هی
گذاشتن hiyshteh هیشته
 
تهیه كننده:www.yones90.ir
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • کانون زبان انگلیسی
  • عجله
  • ضایعات